Официални правила на играта на Ови и Сари

Кампания Подари Милкис на баба”

  1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

1.1 Възложител на кампанията (наречено по-долу „Предизвикателството“) е „Ови и Сари“ ООД,  с адресна регистрация с.Войводиново, ул.Запад 50 (наричано по-долу „възложител“)

1.2 Организатор на кампанията е „Бригада енд Ко“ с адресна регистрация гр.София, ул. Ивац Войвода 10 (наречени по-долу „Организатор“).

1.3 Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на кампанията, както и на условията за ползване на лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/

 

1.4 Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на кампанията в лендинг страницата, създадена за играта https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/

 

1.5 Организаторът на кампанията си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/ в съответствие с правилата за ползване на https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/ и по преценка на Организатора.

 

  1. Механизъм

2.1 За да се включи в кампанията, Участникът трябва да изпълни правилно условието, зададено в специално създадената лендинг страница https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/

Всеки желаещ да се включи в кампанията на Ови и Сари Подари Милкис на баба” ще бъде приканен да подари кейкче Милкис на своя/а или друг/а баба/дядо в следствие на което да влезе на лендинг страницата,  където ще трябва да се регистрира и да кликне върху бутон, който отчита броя на включилите се в кампанията. След натискането на бутона, „С обич за баба“ Участникът ще има възможността да публикува своята активност във Facebook.

Кампанията е разпределена на три етапа . Всеки етап е свързан с достигане на определн брой Участници в кампанията : 1000,2000 и 3000 участника. При достигане на всеки от трите етапа трима участника, изтеглени на случаен принцип, ще бъдат награждавани, и ще бъде подкрепян по един старчески дом ( ДСХ Горна Баня, ДСХ  Дървеница, ДСХ ЗонаБ5). За да се включи в кампанията, всеки участник трябва да попълни имена, актуален e-mail адрес  и телефон в създадената лендинг страница https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/. Участникът ще има право да натисне бутона НЕ ПОВЕЧЕ от един път.

 

2.2 Кампанията стартира на 05.11

2.3 Участието в кампанията е обвързано с покупка от страна на Участника.

2.4 Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на продукти, които е закупил.

2.5 С предоставяне на личните данни, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в кампанията.

 

  1. Право на участие

3.1 Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на Бригада енд Ко ООД и Ови и Сари ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

Лицата на възраст до 16 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 16 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

3.2 Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Възложителят си запазва правото да одобрява чрез организаторa публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://bit.ly/33UtPu5. Организаторът има правото еднолично или след нареждане от страна на възложителя да премахне от Facebook страницата https://bit.ly/33UtPu5  всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

  1. Награждаване

4.1 В кампанията ще бъдат раздадени общо 9 награди:

– На всеки от трите етап ( достигане на 1000 , 2000 и 3000 човека, включили се в кампанията) ще бъдат раздавани по три награди: 1ва награда е полароиден фотоапартат, 2ра награда е раница и 3та награда е термос чаша.

– На всеки етап ще бъде подкрепян по един старчески дом със сума от 600лв, която може да бъде дарена по банкова сметка или да се закупят неща , от които конкретния дом има нужда ,на същата стойност. Избраните старчески домове са ДСХ Дървеница, ДСХ Горна Баня и ДСХ Зона Б5. При три неуспешни опита на Организатора да се свърже с конкретния старчески дом, Огранизаторът ще избере друг старчески дом на негово място.

4.2 Oрганизаторът на кампанията ще избере общо 9 (девет) победителя. Трима участници ще спечелят полароиден фотоапарат, трима ще спечелят раница и  трима ще спечелят термос чаша.

4.3 Печелившите ще бъдат избрани в рамките на 7 работни дни при достигане на всеки етап от Предизвикателството и непосредствено оповестен във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5

4.4 Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез лично съобщение към профила на участника във Facebook или чрез емайл, който е подаден от нея/него при попълване на данните за участие в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/

в рамките на 10 работни дни след края на всеки етап от Предизвикателството.

4.5 Наградите ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на e-mail или лично съобщение в страница до печелившия на наградата. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора или лично от Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/имена, телефон и емайл адрес, които трябва да е попълнил, за да участва в Предизвикателството.

 

4.6 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

  1. Други общи условия при провеждане на игри

5.1 Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/

Участниците в кампанията следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

 

5.2 Организаторът има неотменимото право да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

5.3 Печелившите участници от играта дават изричното си съгласие за използване на неговите имена и изображения в качеството на победители от страна на Организатора и Изпълнителя.

5.4 Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

5.5 Описаната по-горе кампания по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.

5.6 Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата кампания.

5.7 Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.

5.8 Организаторът на кампанията си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на кампанията е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

5.9 Организаторът на кампанията си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на кампанията е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

5.10 Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/ включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

 

5.11 Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

5.12 С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на играта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.

5.13 С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

5.14 С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че Организаторър и Възложителят могат да ползват предоставените личнни данни за всякакви цели, свързани с Предизвикателството и/или с бранда Ови и Сари.

Официални правила на играта на Ови и Сари

Кампания Подари Милкис на баба”

  1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

1.1 Възложител на кампанията (наречено по-долу „Предизвикателството“) е „Ови и Сари“ ООД,  с адресна регистрация с.Войводиново, ул.Запад 50 (наричано по-долу „възложител“)

1.2 Организатор на кампанията е „Бригада енд Ко“ с адресна регистрация гр.София, ул. Ивац Войвода 10 (наречени по-долу „Организатор“).

1.3 Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на кампанията, както и на условията за ползване на лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/

 

1.4 Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на кампанията в лендинг страницата, създадена за играта https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/

 

1.5 Организаторът на кампанията си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/ в съответствие с правилата за ползване на https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/ и по преценка на Организатора.

 

  1. Механизъм

2.1 За да се включи в кампанията, Участникът трябва да изпълни правилно условието, зададено в специално създадената лендинг страница https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/

Всеки желаещ да се включи в кампанията на Ови и Сари Подари Милкис на баба” ще бъде приканен да подари кейкче Милкис на своя/а или друг/а баба/дядо в следствие на което да влезе на лендинг страницата,  където ще трябва да се регистрира и да кликне върху бутон, който отчита броя на включилите се в кампанията. След натискането на бутона, Участникът ще има възможността да публикува своята активност във Facebook.

Кампанията е разпределена на три етапа . Всеки етап е свързан с достигане на определн брой Участници в кампанията : 1000,2000 и 3000 участника. При достигане на всеки от трите етапа трима участника, изтеглени на случаен принцип, ще бъдат награждавани, и ще бъде подкрепян по един старчески дом ( ДСХ Горна Баня, ДСХ  Дървеница, ДСХ ЗонаБ5). За да се включи в кампанията, всеки участник трябва да попълни имена, актуален e-mail адрес  и телефон в създадената лендинг страница https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/. Участникът ще има право да натисне бутона НЕ ПОВЕЧЕ от един път.

 

2.2 Периодът на кампанията e от 01.11.2021г. до 30.11.2021г.

2.3 Участието в кампанията е обвързано с покупка от страна на Участника.

2.4 Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на продукти, които е закупил.

2.5 С предоставяне на личните данни, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в кампанията.

 

  1. Право на участие

3.1 Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на Бригада енд Ко ООД и Ови и Сари ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

Лицата на възраст до 16 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 16 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

3.2 Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Възложителят си запазва правото да одобрява чрез организаторa публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://bit.ly/33UtPu5. Организаторът има правото еднолично или след нареждане от страна на възложителя да премахне от Facebook страницата https://bit.ly/33UtPu5  всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

  1. Награждаване

4.1 В кампанията ще бъдат раздадени общо 9 награди:

– На всеки от трите етап ( достигане на 1000 , 2000 и 3000 човека, включили се в кампанията) ще бъдат раздавани по три награди: 1ва награда е полароиден фотоапартат, 2ра награда е раница и 3та награда е термос чаша.

– На всеки етап ще бъде подкрепян по един старчески дом със сума от 600лв. Избраните старчески домове са ДСХ Дървеница, ДСХ Горна Баня и ДСХ Зона Б5. При три неуспешни опита на Организатора да се свърже с конкретния старчески дом, Огранизаторът ще избере друг старчески дом на негово място.

4.2 Oрганизаторът на кампанията ще избере общо 9 (девет) победителя. Трима участници ще спечелят полароиден фотоапарат, други трима ще спечелят раница и още трима ще спечелят термос чаша.

4.3 Печелившите ще бъдат избрани в рамките на 5 работни дни след края на всеки етап от Предизвикателството (01.11.2021-30.11.2021) и непосредствено оповестен във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5

4.4 Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез лично съобщение към профила на участника във Facebook или чрез емайл, който е подаден от нея/него при попълване на данните за участие в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/

в рамките на 10 работни дни след края на всеки етап от Предизвикателството.

4.5 Наградите ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на e-mail или лично съобщение в страница до печелившия на наградата. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/имена, телефон и емайл адрес, които трябва да е попълнил, за да участва в Предизвикателството.

 

4.6 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

  1. Други общи условия при провеждане на игри

5.1 Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/

Участниците в кампанията следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

 

5.2 Организаторът има неотменимото право да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

5.3 Печелившите участници от играта дават изричното си съгласие за използване на неговите имена и изображения в качеството на победители от страна на Организатора и Изпълнителя.

5.4 Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

5.5 Описаната по-горе кампания по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.

5.6 Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата кампания.

5.7 Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.

5.8 Организаторът на кампанията си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на кампанията е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

5.9 Организаторът на кампанията си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на кампанията е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

5.10 Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата https://milkissland.ovisari.com/podari-milkis-na-baba/ включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

 

5.11 Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

5.12 С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на играта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.

5.13 С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

5.14 С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че Организаторър и Възложителят могат да ползват предоставените личнни данни за всякакви цели, свързани с Предизвикателството и/или с бранда Ови и Сари.