Условия за участие

Условия за участие

Официални правила на играта на Ови и Сари „Milkiss е магия“

 

1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

1. Възложител на предизвикателството на „Милкис е магия“ (наречено по-долу „Предизвикателството“) е „Ови и Сари“ ООД, с адресна регистрация с. Войводиново, ул.Запад 50 (наричано по-долу „Възложител“)

2. Организатор на Предизвикателството е „Бригада енд Ко“ с адресна регистрация гр.София, ул. Ивац Войвода 10 (наречени по-долу „Организатор“).

3. Участниците в Предизвикателството са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Предизвикателството, както и на условията за ползване на лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com

4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Предизвикателството на страниците във Facebook и в лендинг страница, създадена за играта. https://milkissland.ovisari.com

5. Организаторът на Предизвикателството си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com в съответствие с правилата за ползване на https://milkissland.ovisari.com и по преценка на Организатора.

 

2. Механизъм

6. За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни правилно условието, зададено в специално създадената лендинг страница https://milkissland.ovisari.com Всеки, желаещ да участва в Предизвикателството на Ови и Сари „ Милкис е магия“, ще бъде приканен да отговори най-късно до 16.11.2020 г., 23:59 ч. на предизвикателството, публикувано във Facebook страницата на Възложителя https://bit.ly/33UtPu5 на 16.10.2020 г., с коментар, в който трябва да напише броя стъпки, за да направи кейкче Milkiss и да отбележи свой приятел. За да участва в играта, всеки участник трябва да попълни имена, актуален e-mail адрес и телефон в създадената лендинг страница https://milkissland.ovisari.com След като попълни информацията, участникът ще бъде пренасочен към пост във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5 , под който да изпълни последните условия за участие (да хареса страницата на възложителя във Facebook, да напише в коментар под поста във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5, към който ще бъде пренасочен, броя стъпки, за да се направи кейкче Milkiss и да отбележи свой приятел).

7. Периодът на играта e от 16.10.2020 г. до 23:59 часа на 16.11.2020 г.

8. Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

9. Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на коментарите или снимките, които е публикувал.

10. С публикуването на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.

 

3. Право на участие

11. Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на Бригада енд Ко ООД и Ови и Сари ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници. Лицата на възраст до 16 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 16 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

12. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Възложителят си запазва правото да одобрява чрез организаторa публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://bit.ly/33UtPu5. Организаторът има правото еднолично или след нареждане от страна на възложителя, да премахне от Facebook страницата https://bit.ly/33UtPu5 всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

 

4. Награждаване

13. В Предизвикателството „Милкис е магия“ ще бъде раздадена 1 (една) награда: Sony Playstation 4 1TB и телевизор Sony Android HDR 49”.

14. Oрганизаторът на Предизвикателството ще избере 1 (един) победител. Един участник може да получи само една награда – Sony Playstation 4 1TB и телевизор Sony Android HDR 49”.

15. След края на периода на Предизвикателството (16.10.2020 - 13.11.2020 г., 23:59 ч.) 1 (един) участник печели награда: PlayStation Sony и телевизор Sony Аndroid 4K 49” . Печелившият ще бъде избран в рамките на 5 работни дни след края на Предизвикателството (16.11.2020, 23:59 часа, включително) и непосредствено оповестен във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5

16. Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез лично съобщение към профила на участника във Facebook или чрез емайл, който е подаден от нея/него при попълване на данните за участие в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com в рамките на 10 работни дни след края на Предизвикателството, който е на 16.11.2020 г., 23:59 ч.

17. Наградата ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на e-mail или лично съобщение в страница до печелившия на наградата. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com имена, телефон и емайл адрес, които трябва да е попълнил, за да участва в Предизвикателството.

18. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

5. Други общи условия при провеждане на игри

19. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата https://www.facebook.com/ovisari.official/. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

20. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 14 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

21. Печелившият участник от играта дава изричното си съгласие за използване на неговите имена и изображения в качеството на победител от страна на Организатора и Изпълнителя.

22. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

23. Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.

24. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра.

25. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.

26. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

27.Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

28. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата https://bit.ly/33UtPu5, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

29. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

30. С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на играта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.

31. С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

32. С приемането на настоящите oфициални правила участниците се съгласяват. че предоставените данни могат да бъдат използвани от Организатора и Възложителя за други активности, свързани само и единствено с бранд Ови и Сари и неговите подбрандове.

Условия за участие

Официални правила на играта на Ови и Сари „Milkiss е магия“

 

1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

1. Възложител на предизвикателството на „Милкис е магия“ (наречено по-долу „Предизвикателството“) е „Ови и Сари“ ООД, с адресна регистрация с. Войводиново, ул.Запад 50 (наричано по-долу „Възложител“)

2. Организатор на Предизвикателството е „Бригада енд Ко“ с адресна регистрация гр.София, ул. Ивац Войвода 10 (наречени по-долу „Организатор“).

3. Участниците в Предизвикателството са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Предизвикателството, както и на условията за ползване на лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com

4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Предизвикателството на страниците във Facebook и в лендинг страница, създадена за играта. https://milkissland.ovisari.com

5. Организаторът на Предизвикателството си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com в съответствие с правилата за ползване на https://milkissland.ovisari.com и по преценка на Организатора.

 

2. Механизъм

6. За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни правилно условието, зададено в специално създадената лендинг страница https://milkissland.ovisari.com Всеки, желаещ да участва в Предизвикателството на Ови и Сари „ Милкис е магия“, ще бъде приканен да отговори най-късно до 13.11.2020 г., 23:59 ч. на предизвикателството, публикувано във Facebook страницата на Възложителя https://bit.ly/33UtPu5 на 16.10.2020 г., с коментар, в който трябва да напише броя стъпки, за да направи кейкче Milkiss и да отбележи свой приятел. За да участва в играта, всеки участник трябва да попълни имена, актуален e-mail адрес и телефон в създадената лендинг страница https://milkissland.ovisari.com След като попълни информацията, участникът ще бъде пренасочен към пост във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5 , под който да изпълни последните условия за участие (да хареса страницата на възложителя във Facebook, да напише в коментар под поста във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5, към който ще бъде пренасочен, броя стъпки, за да се направи кейкче Milkiss и да отбележи свой приятел).

7. Периодът на играта e от 16.10.2020 г. до 23:59 часа на 13.11.2020 г.

8. Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

9. Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на коментарите или снимките, които е публикувал.

10. С публикуването на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.

 

3. Право на участие

11. Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на Бригада енд Ко ООД и Ови и Сари ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници. Лицата на възраст до 16 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 16 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

12. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Възложителят си запазва правото да одобрява чрез организаторa публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://bit.ly/33UtPu5. Организаторът има правото еднолично или след нареждане от страна на възложителя, да премахне от Facebook страницата https://bit.ly/33UtPu5 всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

 

4. Награждаване

13. В Предизвикателството „Милкис е магия“ ще бъде раздадена 1 (една) награда: Sony Playstation 4 1TB и телевизор Sony Android HDR 49”.

14. Oрганизаторът на Предизвикателството ще избере 1 (един) победител. Един участник може да получи само една награда – Sony Playstation 4 1TB и телевизор Sony Android HDR 49”.

15. След края на периода на Предизвикателството (16.10.2020 - 13.11.2020 г., 23:59 ч.) 1 (един) участник печели награда: PlayStation Sony и телевизор Sony Аndroid 4K 49” . Печелившият ще бъде избран в рамките на 5 работни дни след края на Предизвикателството (13.11.2020, 23:59 часа, включително) и непосредствено оповестен във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5

16. Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез лично съобщение към профила на участника във Facebook или чрез емайл, който е подаден от нея/него при попълване на данните за участие в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com в рамките на 10 работни дни след края на Предизвикателството, който е на 13.11.2020 г., 23:59 ч.

17. Наградата ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на e-mail или лично съобщение в страница до печелившия на наградата. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com имена, телефон и емайл адрес, които трябва да е попълнил, за да участва в Предизвикателството.

18. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

5. Други общи условия при провеждане на игри

19. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата https://www.facebook.com/ovisari.official/. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

20. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 14 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

21. Печелившият участник от играта дава изричното си съгласие за използване на неговите имена и изображения в качеството на победител от страна на Организатора и Изпълнителя.

22. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

23. Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.

24. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра.

25. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.

26. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

27.Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

28. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата https://bit.ly/33UtPu5, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

29. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

30. С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на играта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.

31. С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

32. С приемането на настоящите oфициални правила участниците се съгласяват, че предоставените данни могат да бъдат използвани от Организатора и Възложителя за други активности, свързани само и единствено с бранд Ови и Сари и неговите подбрандове.

Условия

Условия за участие

Официални правила на играта на Ови и Сари „Milkiss е магия“

 

1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

1. Възложител на предизвикателството на „Милкис е магия“ (наречено по-долу „Предизвикателството“) е „Ови и Сари“ ООД, с адресна регистрация с. Войводиново, ул.Запад 50 (наричано по-долу „Възложител“)

2. Организатор на Предизвикателството е „Бригада енд Ко“ с адресна регистрация гр.София, ул. Ивац Войвода 10 (наречени по-долу „Организатор“).

3. Участниците в Предизвикателството са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Предизвикателството, както и на условията за ползване на лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com

4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Предизвикателството на страниците във Facebook и в лендинг страница, създадена за играта. https://milkissland.ovisari.com

5. Организаторът на Предизвикателството си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com в съответствие с правилата за ползване на https://milkissland.ovisari.com и по преценка на Организатора.

 

2. Механизъм

6. За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни правилно условието, зададено в специално създадената лендинг страница https://milkissland.ovisari.com Всеки, желаещ да участва в Предизвикателството на Ови и Сари „ Милкис е магия“, ще бъде приканен да отговори най-късно до 16.11.2020 г., 23:59 ч. на предизвикателството, публикувано във Facebook страницата на Възложителя https://bit.ly/33UtPu5 на 16.10.2020 г., с коментар, в който трябва да напише броя стъпки, за да направи кейкче Milkiss и да отбележи свой приятел. За да участва в играта, всеки участник трябва да попълни имена, актуален e-mail адрес и телефон в създадената лендинг страница https://milkissland.ovisari.com След като попълни информацията, участникът ще бъде пренасочен към пост във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5 , под който да изпълни последните условия за участие (да хареса страницата на възложителя във Facebook, да напише в коментар под поста във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5, към който ще бъде пренасочен, броя стъпки, за да се направи кейкче Milkiss и да отбележи свой приятел).

7. Периодът на играта e от 16.10.2020 г. до 23:59 часа на 16.11.2020 г.

8. Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

9. Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на коментарите или снимките, които е публикувал.

10. С публикуването на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.

 

3. Право на участие

11. Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на Бригада енд Ко ООД и Ови и Сари ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници. Лицата на възраст до 16 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 16 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

12. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Възложителят си запазва правото да одобрява чрез организаторa публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://bit.ly/33UtPu5. Организаторът има правото еднолично или след нареждане от страна на възложителя, да премахне от Facebook страницата https://bit.ly/33UtPu5 всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

 

4. Награждаване

13. В Предизвикателството „Милкис е магия“ ще бъде раздадена 1 (една) награда: Sony Playstation 4 1TB и телевизор Sony Android HDR 49”.

14. Oрганизаторът на Предизвикателството ще избере 1 (един) победител. Един участник може да получи само една награда – Sony Playstation 4 1TB и телевизор Sony Android HDR 49”.

15. След края на периода на Предизвикателството (16.10.2020 - 13.11.2020 г., 23:59 ч.) 1 (един) участник печели награда: PlayStation Sony и телевизор Sony Аndroid 4K 49” . Печелившият ще бъде избран в рамките на 5 работни дни след края на Предизвикателството (16.11.2020, 23:59 часа, включително) и непосредствено оповестен във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5

16. Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез лично съобщение към профила на участника във Facebook или чрез емайл, който е подаден от нея/него при попълване на данните за участие в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com в рамките на 10 работни дни след края на Предизвикателството, който е на 16.11.2020 г., 23:59 ч.

17. Наградата ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на e-mail или лично съобщение в страница до печелившия на наградата. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com имена, телефон и емайл адрес, които трябва да е попълнил, за да участва в Предизвикателството.

18. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

5. Други общи условия при провеждане на игри

19. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата https://www.facebook.com/ovisari.official/. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

20. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 14 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

21. Печелившият участник от играта дава изричното си съгласие за използване на неговите имена и изображения в качеството на победител от страна на Организатора и Изпълнителя.

22. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

23. Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.

24. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра.

25. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.

26. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

27.Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

28. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата https://bit.ly/33UtPu5, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

29. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

30. С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на играта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.

31. С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

32. С приемането на настоящите oфициални правила участниците се съгласяват. че предоставените данни могат да бъдат използвани от Организатора и Възложителя за други активности, свързани само и единствено с бранд Ови и Сари и неговите подбрандове.

Условия за участие

Официални правила на играта на Ови и Сари „Milkiss е магия“

 

1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

1. Възложител на предизвикателството на „Милкис е магия“ (наречено по-долу „Предизвикателството“) е „Ови и Сари“ ООД, с адресна регистрация с. Войводиново, ул.Запад 50 (наричано по-долу „Възложител“)

2. Организатор на Предизвикателството е „Бригада енд Ко“ с адресна регистрация гр.София, ул. Ивац Войвода 10 (наречени по-долу „Организатор“).

3. Участниците в Предизвикателството са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Предизвикателството, както и на условията за ползване на лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com

4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Предизвикателството на страниците във Facebook и в лендинг страница, създадена за играта. https://milkissland.ovisari.com

5. Организаторът на Предизвикателството си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com в съответствие с правилата за ползване на https://milkissland.ovisari.com и по преценка на Организатора.

 

2. Механизъм

6. За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни правилно условието, зададено в специално създадената лендинг страница https://milkissland.ovisari.com Всеки, желаещ да участва в Предизвикателството на Ови и Сари „ Милкис е магия“, ще бъде приканен да отговори най-късно до 13.11.2020 г., 23:59 ч. на предизвикателството, публикувано във Facebook страницата на Възложителя https://bit.ly/33UtPu5 на 16.10.2020 г., с коментар, в който трябва да напише броя стъпки, за да направи кейкче Milkiss и да отбележи свой приятел. За да участва в играта, всеки участник трябва да попълни имена, актуален e-mail адрес и телефон в създадената лендинг страница https://milkissland.ovisari.com След като попълни информацията, участникът ще бъде пренасочен към пост във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5 , под който да изпълни последните условия за участие (да хареса страницата на възложителя във Facebook, да напише в коментар под поста във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5, към който ще бъде пренасочен, броя стъпки, за да се направи кейкче Milkiss и да отбележи свой приятел).

7. Периодът на играта e от 16.10.2020 г. до 23:59 часа на 13.11.2020 г.

8. Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

9. Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на коментарите или снимките, които е публикувал.

10. С публикуването на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.

 

3. Право на участие

11. Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на Бригада енд Ко ООД и Ови и Сари ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници. Лицата на възраст до 16 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 16 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

12. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Възложителят си запазва правото да одобрява чрез организаторa публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://bit.ly/33UtPu5. Организаторът има правото еднолично или след нареждане от страна на възложителя, да премахне от Facebook страницата https://bit.ly/33UtPu5 всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

 

4. Награждаване

13. В Предизвикателството „Милкис е магия“ ще бъде раздадена 1 (една) награда: Sony Playstation 4 1TB и телевизор Sony Android HDR 49”.

14. Oрганизаторът на Предизвикателството ще избере 1 (един) победител. Един участник може да получи само една награда – Sony Playstation 4 1TB и телевизор Sony Android HDR 49”.

15. След края на периода на Предизвикателството (16.10.2020 - 13.11.2020 г., 23:59 ч.) 1 (един) участник печели награда: PlayStation Sony и телевизор Sony Аndroid 4K 49” . Печелившият ще бъде избран в рамките на 5 работни дни след края на Предизвикателството (13.11.2020, 23:59 часа, включително) и непосредствено оповестен във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5

16. Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез лично съобщение към профила на участника във Facebook или чрез емайл, който е подаден от нея/него при попълване на данните за участие в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com в рамките на 10 работни дни след края на Предизвикателството, който е на 13.11.2020 г., 23:59 ч.

17. Наградата ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на e-mail или лично съобщение в страница до печелившия на наградата. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com имена, телефон и емайл адрес, които трябва да е попълнил, за да участва в Предизвикателството.

18. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

5. Други общи условия при провеждане на игри

19. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата https://www.facebook.com/ovisari.official/. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

20. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 14 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

21. Печелившият участник от играта дава изричното си съгласие за използване на неговите имена и изображения в качеството на победител от страна на Организатора и Изпълнителя.

22. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

23. Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.

24. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра.

25. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.

26. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

27.Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

28. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата https://bit.ly/33UtPu5, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

29. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

30. С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на играта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.

31. С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

32. С приемането на настоящите oфициални правила участниците се съгласяват, че предоставените данни могат да бъдат използвани от Организатора и Възложителя за други активности, свързани само и единствено с бранд Ови и Сари и неговите подбрандове.

Milkiss Награда

Milkiss и бабите подариха

PS4 Slim 1 TB + TV SONY Android 4K HDR 49'

Milkiss и бабите ти подариха

PS4 Slim 1TB + TV SONY Android 4K HDR 49'

Награда

Milkiss и бабите подариха

PS4 Slim 1 TB + TV SONY Android 4K HDR 49'

Milkiss и бабите ти подариха

PS4 Slim 1TB + TV SONY Android 4K HDR 49'

Здравей! Благодарим ти за участието!

За съжаление играта ни вече приключи – победителят ще бъде изтеглен на 18.11 и ако си успял да се включиш, скоро дали печелиш ти ще научиш.

Ако ли не – не унивай – нашите баби не обичат да оставят никого без подарък, затова следи страниците на Ovi&Sari за още страхотни игри и сладки награди!

За истински вкус
трябват истински продукти.
И баба, която влага цялата си любов.

Стъпка 1 “яйце”

Само най-добрите яйца са достойни да станат на крем в кейкче Милкис

 

стъпка 2 “Мляко”

Горди са кравите, които дават млякото за Милкис.
И избират да пасат само най-тучните тревички.

стъпка 3 “Мед”

Медът в меденото кейкче Милкис е от щастливи пчели.
Познаваме ги лично.

 

стъпка 4 “брашно”

А в Добруджа житените класове
нямат търпение да станат брашното,
което ще се превърне в пухкавите
блатове за кейкчетата.

стъпка 5 “Месене”

Но за да се случи магията, трябва човешка ръка.
Тази на Баба

 

стъпка 6 “Кейкчето”

Ето го и магическото кейкче Милкис. Опитай го.

Без хляб си го изяж.

Здравей! Благодарим ти за участието!

 

Затова все гледа да ти е сладко, а и подарък хубав да ти подари. Ето я играта на Milkiss и бабите с награда PlayStation 4 + TV SONY за послушните внуци.

Скролни до долу, за да разбереш как да го спечелиш.

За истински вкус
трябват истински продукти.
И баба, която влага цялата си любов.

Стъпка 1 “яйце”

Само най-добрите яйца са достойни да станат на крем в кейкче Милкис

 

стъпка 2 “Мляко”

Горди са кравите, които дават млякото за Милкис.
И избират да пасат само най-тучните тревички.

стъпка 3 “Мед”

Медът в меденото кейкче Милкис е от щастливи пчели. Познаваме ги лично.

стъпка 4 “брашно”

А в Добруджа житените класове нямат търпение да станат брашното, което ще се превърне в пухкавите блатове за кейкчетата.

стъпка 5 “Месене”

Но за да се случи магията, трябва човешка ръка.
Тази на Баба.

стъпка 6 “Кейкчето”

Ето го и магическото кейкче Милкис. Опитай го.

Без хляб си го изяж.

Здравей! За съжаление играта ни вече приключи!

Здравей! За съжаление играта ни вече приключи!