Условия за участие

Официални правила на играта „Милкис е магия“

РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

 1. Възложител на предизвикателството на „Милкис е магия“ (наречено по-долу „Предизвикателството“) е „Ови и Сари“ ООД,  с адресна регистрация с.Войводиново, ул.Запад 50 (наричано по-долу „възложител“)
 2. Организатор на Предизвикателството е „Бригада енд Ко“ с адресна регистрация гр.София, ул. Ивац Войвода 10 (наречени по-долу „Организатор“).
 3. Участниците в Предизвикателството са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Предизвикателството (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Предизвикателството на страниците във Фейсбук и на самата лендинг страница, създадена за играта.
 5. Организаторът на Предизвикателството си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com в съответствие с правилата за ползване на https://milkissland.ovisari.com и по преценка на Организатора.

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

 1. Предизвикателството се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

 1. Продължителността на Предизвикателството е от петък , 16.10.2020 г. до петък – 13.11.2020 г., 23:59 ч., като участниците следва да публикуват своите отговори под предизвикателството, което ще бъде публикувано в страницата на възложителя във Facebook ( https://bit.ly/33UtPu5_) В коментарите си участниците трябва да напишат колко са стъпките, за да се направи кейкче Милкис.

РАЗДЕЛ 4.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

 1. Всеки, желаещ да участва в Предизвикателството на Ови и Сари „ Милкис е магия“, ще бъде приканен да отговори най-късно до 13.11.2020 г., 23:59 ч. на предизвикателството, публикувано във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5 на 16.10.2020 г., с коментар, в който трябва да напише броя стъпки, за да направи кейкче Милкис. За да участва в играта, всеки участник трябва да попълни имена и актуален e-mail адрес на създадената лендинг страница https://milkissland.ovisari.com След като попълни информацията, участникът ще бъде пренасочен към поста във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5 , под който да изпълни последното условие за участие (да напише в коментар броя стъпки, за да се направи кейкче Милкис).

Публикуването на повече от един коментар не увеличава шанса за спечелване на награда.

 1. След края на периода на Предизвикателството (16.10.2020 – 13.11.2020 г., 23:59 ч.) 1 (един) участник печели награда: PlayStation Sony и телевизор. Печелившият ще бъде избран в рамките на 5 работни дни след края на Предизвикателството (13.11.2020, 23:59 часа, включително) и непосредствено оповестен във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5
 2. Всеки участник потвърждава, че има съгласието на отбелязани в коментар от нея/него трети лица под публикацията за играта „Милкис е магия“ в страницата на възложителя във Facebook  (  https://bit.ly/33UtPu5 ) за използването на въпросните материали за участие в Предизвикателството.

РАЗДЕЛ 5.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 1. Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез лично съобщение към профила на участника във Facebook или чрез емайл, който е подаден от нея/него при попълване на данните за участие, в рамките на 10 работни дни след края на Предизвикателството (13.11.2020 г., 23:59 ч.)
 2. При участието си в Предизвикателството участникът трябва да се увери, че посочената в профила му информация е максимално актуална и достоверна. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка или получаване на наградата, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена,телефон и емайл адрес. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора според описаното по-горе, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице от избрания победител.
 3. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, при които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
 4. Наградата ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на e-mail или лично съобщение в страница до печелившия на наградата. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com имена, телефон и емайл адрес, които трябва да е попълнил, за да участва в Предизвикателството.
 5. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

РАЗДЕЛ 6.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. За валидно се счита всяко участие, отговарящо на изложените в Раздел 4 рамки на Предизвикателството и в публично оповестените в него срокове, видими в Раздел 3.
 2. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност, при условие че печеливш участник е предоставил невалидна контактна информация.
 3. Организаторът няма да разглежда коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго) в интернет, които:

o    са с порнографско или нецензурно съдържание;

o    не отговарят на изискванията по Раздел 4;

o    увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

o    рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;

o    рекламират политически идеи или съобщения;

o    съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;

o    не са авторски;

o    нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;

o    препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

o    съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

o    се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията Ови и Сари; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията Ови и Сари;

o    омаловажават компанията Ови и Сари или лице, или група, участващи в Предизвикателството, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията Ови и Сари.

 1. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият коментарите, снимките и връзките към авторско съдържание (видео и друго) в интернет, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.
 2. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
 3. Публикуваните в Предизвикателството, публикувано на 16.10.2020 г., коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго) в интернет ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.
 4. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа.
 5. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
 6. Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на лични известия по емайл до печелившите. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора.
 7. Ако участникът не даде адрес и/или други необходими данни за предоставянето на наградата или дадените адрес и данни са неточни и/или непълни, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата ще бъде предоставена на друг участник.
 8.  Ако избраният победител е между 16 и 18-годишна възраст, трябва да може да представи разрешение от родител/настойник за получаване на наградата.
 9. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. В случай че печелившият участник е на възраст между 16 и 18 години, наградата се приема с подписана декларация от неин/негов (на печелившия) родител/настойник. При отказ да бъде попълнена и подписана декларацията, печелившият губи правото си награда.

РАЗДЕЛ 7.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. В Предизвикателството „Милкис е магия“ ще бъде раздадена 1 (една) награда: Playstation Sony и телевизор.
 2. Авторът на Предизвикателството ще избере 1 (един) победител. Един участник може да получи само една награда – Playstation Sony и телевизор.
 3. След обявяване на победителя наградата не може да бъде предоставена на друг потребител от Организатора.

РАЗДЕЛ 8.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност за публикуваните коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго) и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго), публикувани в рамките и за анонсиране на Предизвикателството.
 2. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност за авторските права върху снимките или връзки към външно съдържание (видео и друго) и няма да участва като страна по съдебни производства относно авторските права върху снимките или връзките към външно съдържание (видео и друго), публикувани от участващи в Предизвикателството.
 3. Всички коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго), публикувани след определения краен срок на Предизвикателството, нямат право да участват в Предизвикателството.
 4. Организаторът на Предизвикателството няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Предизвикателството.
 5. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност и няма да покрива каквито и да било разходи за достъп до интернет, натрупани от участник вследствие на участие в Предизвикателството.
 6. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).
 7. Организаторът на Предизвикателството не отговаря за качеството на наградите.
 8. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност за правилното функциониране на наградите PlayStation Sonyи телевизор и всички свързани с тях функционалности, както и за каквито и да било промени в Условията за гаранция и сервиз, Политиката за използване на бисквитки, Политиката за поверителност. Организаторът и неговите партньори няма да бъдат страна по запитвания относно функционирането на сайта https://www.sony.bg  ,но в случай на такива запитвания, ще ги отнася, ако е възможно с оглед естеството на запитванията, при анонимизиране на личните данни на спечелилите уастници, към оператора на https://www.sony.bg , който ще може да предостави становище или отговор.

РАЗДЕЛ 9.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. В Предизвикателството може да участва всеки навършил 16 години, който има регистриран и одобрен профил в https://milkissland.ovisari.com с изключение на служителите на Ови и Сари ООД и рекламните агенции, свързани с Предизвикателството; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. Участието в Предизвикателството не е обвързано с покупка на продукт.
 3. Публикувайки отговор на Предизвикателството, участниците се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила.

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Предизвикателството по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Предизвикателството и участниците в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

 1. С участието си в настоящото Предизвикателство участниците декларират, че се съгласяват да предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Предизвикателството и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Предизвикателството и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда имената на профилите им https://milkissland.ovisari.com биха могли да станат публични и да бъдат използвани в интернет материали от Организатора за нуждите на Предизвикателството, като не се дължи заплащане от негова страна.
 2. С участието си в настоящото Предизвикателство участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари, снимки, видеа или връзки към външно съдържание (видео и друго) да бъдат използвани от Организатора на Предизвикателството за целите и нуждите на Предизвикателството.

РАЗДЕЛ 14.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Предизвикателството във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5
 2. За целия период на Предизвикателството всички заинтересувани могат да получат информация чрез изпращане на запитване с лично съобщение до Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5 или по e-mail до a.pavlova@brgd.bg
 3. Участвайки в това Предизвикателство, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.
 4. С участието си, участниците декларират, че са на възраст над 16 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящото Предизвикателство.
 5. В случай, че награда бъде спечелена от участник под 18 години, Организаторът на Предизвикателството може да изиска от получателя писмено позволение от родител/настойник да получи наградата си или приемане на наградата от страна на родител/настойник. При невъзможност да се предостави поисканото разрешение, Организаторът запазва правото си да предостави наградата на друг участник.
 6. Настоящото Предизвикателство по никакъв начин не е обвързано с и/или промотирано от Apple Inc
 7. С приемането на настоящите oфициални правила участниците се съгласяват. че предоставените данни могат да бъдат използвани от Организатора и Възложителя за други активности, свързани само и единствено с бранд Ови и Сари и неговите подбрандове

Условия за участие

 

Официални правила на играта „Милкис е магия“

 

РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

 1. Възложител на предизвикателството на „Милкис е магия“ (наречено по-долу „Предизвикателството“) е „Ови и Сари“ ООД,  с адресна регистрация с.Войводиново, ул.Запад 50 (наричано по-долу „възложител“)
 2. Организатор на Предизвикателството е „Бригада енд Ко“ с адресна регистрация гр.София, ул. Ивац Войвода 10 (наречени по-долу „Организатор“).
 3. Участниците в Предизвикателството са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Предизвикателството (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Предизвикателството на страниците във Фейсбук и на самата лендинг страница, създадена за играта.
 5. Организаторът на Предизвикателството си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com в съответствие с правилата за ползване на https://milkissland.ovisari.com и по преценка на Организатора.

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

 1. Предизвикателството се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

 1. Продължителността на Предизвикателството е от петък , 16.10.2020 г. до петък – 13.11.2020 г., 23:59 ч., като участниците следва да публикуват своите отговори под предизвикателството, което ще бъде публикувано в страницата на възложителя във Facebook ( https://bit.ly/33UtPu5_) В коментарите си участниците трябва да напишат колко са стъпките, за да се направи кейкче Милкис.

РАЗДЕЛ 4.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

 1. Всеки, желаещ да участва в Предизвикателството на Ови и Сари „ Милкис е магия“, ще бъде приканен да отговори най-късно до 13.11.2020 г., 23:59 ч. на предизвикателството, публикувано във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5 на 16.10.2020 г., с коментар, в който трябва да напише броя стъпки, за да направи кейкче Милкис. За да участва в играта, всеки участник трябва да попълни имена и актуален e-mail адрес на създадената лендинг страница https://milkissland.ovisari.com След като попълни информацията, участникът ще бъде пренасочен към поста във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5 , под който да изпълни последното условие за участие (да напише в коментар броя стъпки, за да се направи кейкче Милкис).

Публикуването на повече от един коментар не увеличава шанса за спечелване на награда.

 1. След края на периода на Предизвикателството (16.10.2020 – 13.11.2020 г., 23:59 ч.) 1 (един) участник печели награда: PlayStation Sony и телевизор. Печелившият ще бъде избран в рамките на 5 работни дни след края на Предизвикателството (13.11.2020, 23:59 часа, включително) и непосредствено оповестен във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5
 2. Всеки участник потвърждава, че има съгласието на отбелязани в коментар от нея/него трети лица под публикацията за играта „Милкис е магия“ в страницата на възложителя във Facebook  (  https://bit.ly/33UtPu5 ) за използването на въпросните материали за участие в Предизвикателството.

РАЗДЕЛ 5.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 1. Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез лично съобщение към профила на участника във Facebook или чрез емайл, който е подаден от нея/него при попълване на данните за участие, в рамките на 10 работни дни след края на Предизвикателството (13.11.2020 г., 23:59 ч.)
 2. При участието си в Предизвикателството участникът трябва да се увери, че посочената в профила му информация е максимално актуална и достоверна. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка или получаване на наградата, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена,телефон и емайл адрес. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора според описаното по-горе, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице от избрания победител.
 3. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, при които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
 4. Наградата ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на e-mail или лично съобщение в страница до печелившия на наградата. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com имена, телефон и емайл адрес, които трябва да е попълнил, за да участва в Предизвикателството.
 5. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

РАЗДЕЛ 6.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. За валидно се счита всяко участие, отговарящо на изложените в Раздел 4 рамки на Предизвикателството и в публично оповестените в него срокове, видими в Раздел 3.
 2. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност, при условие че печеливш участник е предоставил невалидна контактна информация.
 3. Организаторът няма да разглежда коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго) в интернет, които:

o    са с порнографско или нецензурно съдържание;

o    не отговарят на изискванията по Раздел 4;

o    увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

o    рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;

o    рекламират политически идеи или съобщения;

o    съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;

o    не са авторски;

o    нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;

o    препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

o    съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

o    се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията Ови и Сари; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията Ови и Сари;

o    омаловажават компанията Ови и Сари или лице, или група, участващи в Предизвикателството, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията Ови и Сари.

 1. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият коментарите, снимките и връзките към авторско съдържание (видео и друго) в интернет, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.
 2. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
 3. Публикуваните в Предизвикателството, публикувано на 16.10.2020 г., коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго) в интернет ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.
 4. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа.
 5. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
 6. Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на лични известия по емайл до печелившите. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора.
 7. Ако участникът не даде адрес и/или други необходими данни за предоставянето на наградата или дадените адрес и данни са неточни и/или непълни, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата ще бъде предоставена на друг участник.
 8.  Ако избраният победител е между 16 и 18-годишна възраст, трябва да може да представи разрешение от родител/настойник за получаване на наградата.
 9. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. В случай че печелившият участник е на възраст между 16 и 18 години, наградата се приема с подписана декларация от неин/негов (на печелившия) родител/настойник. При отказ да бъде попълнена и подписана декларацията, печелившият губи правото си награда.

РАЗДЕЛ 7.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. В Предизвикателството „Милкис е магия“ ще бъде раздадена 1 (една) награда: Playstation Sony и телевизор.
 2. Авторът на Предизвикателството ще избере 1 (един) победител. Един участник може да получи само една награда – Playstation Sony и телевизор.
 3. След обявяване на победителя наградата не може да бъде предоставена на друг потребител от Организатора.

РАЗДЕЛ 8.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност за публикуваните коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго) и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго), публикувани в рамките и за анонсиране на Предизвикателството.
 2. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност за авторските права върху снимките или връзки към външно съдържание (видео и друго) и няма да участва като страна по съдебни производства относно авторските права върху снимките или връзките към външно съдържание (видео и друго), публикувани от участващи в Предизвикателството.
 3. Всички коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго), публикувани след определения краен срок на Предизвикателството, нямат право да участват в Предизвикателството.
 4. Организаторът на Предизвикателството няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Предизвикателството.
 5. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност и няма да покрива каквито и да било разходи за достъп до интернет, натрупани от участник вследствие на участие в Предизвикателството.
 6. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).
 7. Организаторът на Предизвикателството не отговаря за качеството на наградите.
 8. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност за правилното функциониране на наградите PlayStation Sonyи телевизор и всички свързани с тях функционалности, както и за каквито и да било промени в Условията за гаранция и сервиз, Политиката за използване на бисквитки, Политиката за поверителност. Организаторът и неговите партньори няма да бъдат страна по запитвания относно функционирането на сайта https://www.sony.bg  ,но в случай на такива запитвания, ще ги отнася, ако е възможно с оглед естеството на запитванията, при анонимизиране на личните данни на спечелилите уастници, към оператора на https://www.sony.bg , който ще може да предостави становище или отговор.

РАЗДЕЛ 9.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. В Предизвикателството може да участва всеки навършил 16 години, който има регистриран и одобрен профил в https://milkissland.ovisari.com с изключение на служителите на Ови и Сари ООД и рекламните агенции, свързани с Предизвикателството; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. Участието в Предизвикателството не е обвързано с покупка на продукт.
 3. Публикувайки отговор на Предизвикателството, участниците се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила.

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Предизвикателството по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

 

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Предизвикателството и участниците в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

 

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

 1. С участието си в настоящото Предизвикателство участниците декларират, че се съгласяват да предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Предизвикателството и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Предизвикателството и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда имената на профилите им https://milkissland.ovisari.com биха могли да станат публични и да бъдат използвани в интернет материали от Организатора за нуждите на Предизвикателството, като не се дължи заплащане от негова страна.
 2. С участието си в настоящото Предизвикателство участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари, снимки, видеа или връзки към външно съдържание (видео и друго) да бъдат използвани от Организатора на Предизвикателството за целите и нуждите на Предизвикателството.

 

РАЗДЕЛ 14.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Предизвикателството във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5
 2. За целия период на Предизвикателството всички заинтересувани могат да получат информация чрез изпращане на запитване с лично съобщение до Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5 или по e-mail до a.pavlova@brgd.bg
 3. Участвайки в това Предизвикателство, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.
 4. С участието си, участниците декларират, че са на възраст над 16 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящото Предизвикателство.
 5. В случай, че награда бъде спечелена от участник под 18 години, Организаторът на Предизвикателството може да изиска от получателя писмено позволение от родител/настойник да получи наградата си или приемане на наградата от страна на родител/настойник. При невъзможност да се предостави поисканото разрешение, Организаторът запазва правото си да предостави наградата на друг участник.
 6. Настоящото Предизвикателство по никакъв начин не е обвързано с и/или промотирано от Apple Inc.