fbpixel

Как да участвам?

Регистрация

За играта

Печеливши

Close Menu

Как да участвам?

Регистрация

За играта

Печеливши

Правила за участие в Промоцията (Играта) на Milkiss “Изяж приключението“

Официални правила за промоцията:

 1. Организатор на Промоцията (Играта) е Бригада енд Ко OOД с ЕИК 206182202, с търговски адрес: 1124 София, кв.Яворов, ул.Ивац Войвода 10,наречена „Организаторът“ по възлагане от „Ови и Сари“ ООД, регистриран в търговския регистър с ЕИК 115675086, със седалище и адрес на управление с.Войводиново, ул.Запад 50, наречена „Възложителят“. Участниците в Промоцията (Играта) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (Играта) (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на Промоцията (Играта) ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на https://milkissland.ovisari.com/
  Организаторът на Промоцията (Играта) си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: https://milkissland.ovisari.com/
 2. Период на Промоцията (Играта):21.04. – 31.05.2022 г. включително. Промоцията (Играта) се организира и провежда на територията на Република България.

III. Продукти, участващи в Промоцията: всички продукти кейкчета Milkiss 50гр.,

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес https://milkissland.ovisari.com/ за периода на Промоцията (Играта).

Право на участие:

 1. Промоцията (Играта) е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Ови и Сари ООД и Бригада енд Ко ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
 2. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 : Да закупи 2 или повече продукта с търговска марка „Milkiss” 50гр. в периода на Играта от търговски обект, находящ се на територията на Република България.

Стъпка 2 : Да влезе на интернет страницата на Играта – https://milkissland.ovisari.com/ ; да се регистрира, като попълни всички задължителни полета, а именно:

-три имена

– валиден мобилен телефонен номер

– валиден емайл адрес

– номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта) Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

 

Важно! – Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано ясно и четливо името на закупения продукт с търговска марка „ MILKISS“, както и да е изпълнено изискването за закупуване на минимум 2 продукта с бранд “MILKISS”!

 

– потвърждение, че приема Правила на Играта и политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъдe публикуван на https://milkissland.ovisari.com/

VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

 1. Механизъм на Промоцията (Играта):

Стъпка 1: Купи 2 или повече продукти с търговска марка „Milkiss“ 50гр. в периода на Промоцията (Играта).

Стъпка 2: Регистрирай бележката в сайта https://milkissland.ovisari.com/

Стъпка 3: Регистрирай валидно име, мобилен телефонен номер и емайл адрес.

При регистрацията участникът трябва:

  • да въведе три имена
  • да въведе валиден емайл адрес
  • да въведе валиден мобилен телефонен номер
  • да въведе номера на касовия бон
  • да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайтаhttps://milkissland.ovisari.com/ , като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://milkissland.ovisari.com/

След всеки успешно регистриран номер на касов бон и направена регистрация, потребителят участва в томбола за награди.

 1. Награди:

Голяма награда: Екскурзия до Италия и посещение на луна парк „Gardaland”. Екскурзията ще бъде организирана от Inifinity Travel. Екскурзията ще бъде за 3 дни, 2 нощувки от петък-неделя. Наградата важи за семейство до 4 човека. Организаторът поема самолетни билети, настаняване с включени закуска и вечеря и билети за луна парк “Gardaland” . За да участва в тегленето потребителят трябва да е закупил МИНИМУМ 2 опаковки Milkiss 50гр. и да следва стъпките описани в т.VI

Малки награди на Промоцията (Играта):

5бр.  Bluetooth колонка SONY SRSXB13LI

5бр. Bluetooth колонка SONY SRSXB13Y

20бр. брандирани торбички с 15бр. кексчета 50гр. Milkiss

След успешна регистрация на валиден касов бон, три имен, телефон и емайл, отговарящи на изискванията от т.6, участникът автоматично влиза в томболата за наградите. Томболата ще се проведе до 10 работни дни след края на Промоцията (Играта).

Разпределение на наградите:

XI. Голяма награда – Един участник ще спечели екскурзия за уикенд до луна парка “Gardaland” в Италия. Екскурзията ще бъде за до 4-членно семейство.

Организаторът осигурява транспорта до и от там , настаняване в хотел с включена закуска и вечеря, билети за посещение на луна парк ‘”Gardaland”.

Печелившите ще бъдат обявени на www.milkissland.com  и във фейсбук мрежи на бранда https://bit.ly/3wv3vW1 , като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milkissland.com

Малки награди на Промоцията (Играта):

5бр.  Bluetooth колонка SONY SRSXB13LI

5бр. Bluetooth колонка SONY SRSXB13Y

20бр. брандирани торбички с 15бр. кексчета 50гр. Milkiss

XII. Един участник може да регистрира номера от касовата бележка не повече от веднъж!

XIII. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта). Един уникален номер може да бъде регистрирана само веднъж

XIV. Единният идентификатор на всеки участник са реални и действащи мобилен номер, емайл адрес и три имена. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер, три имена и валиден емайл телефон. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

 1. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация, или чрез емайл на посочения адрес. Печелившите ще трябва да позвънят на 0882000040 или да върнат отговор на изпратения емайл, за да подадат валидни данни за доставка на наградата.(цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

XVI. Печелившите участници получават наградите си след представяне (на живо или чрез снимков материал) на печелившия касов бон, отговарящ на Официалните правила на тази промоция.

XIX. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИЯ БОН И  ДА СЪХРАНИ НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ!

 1. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Раздаване на наградите:

XXI. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

XXII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

XXIII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставен печеливш касов бон. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Обработване на лични данни:

XXIV. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

XXV. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, адрес и ЕГН в случаите по сл. точка) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Бригада енд Ко“ ООД, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Бригада енд Ко ООД, както и разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт https://milkissland.ovisari.com/

Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@brgd.bg или се обадят на телефон +359882000040

XXVI. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

XXVII. Един участник може да спечели само по един брой награда от вид за периода на Промоцията. Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.

Отговорност:

XXVIII. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

XXIX. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

XXX. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

XXXI. „Бригада енд Ко“ ООД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 21.04.2022г. и/или да я прекрати на 31.05.2022 г.

 

Играя

Начало