fbpixel

Как да участвам?

Регистрация

За играта

Печеливши

Close Menu

Как да участвам?

Регистрация

За играта

Печеливши

Политика за обработка на личните данни

Правила за поверителност

Възложителят и Организаторът осъществяват своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Обработващ на предоставените лични данни е “Бригада енд Ко“ ООД, ЕИК 206182202 с адрес гр. София, ул. Ивац Войвода 10 , наричан по-долу „Организатор”, „Администратор“ или „Обработващ на лични данни”.

Участието и предоставянето на лични данни за целите на Кампанията се основават на доброволното съгласие на Участника, дадено от него/нея при предварително предоставена подходяща информация. Сайтът на Кампанията https://milkissland.ovisari.com се управлява от Обработващия лични данни. Администратор на личните данни е Администраторът.

За целите на участието в Кампанията се изисква регистрация на лендинг страницата.

За да участва в Кампанията, Участникът дава доброволно съгласие за обработването на данни, съгласно таблицата по-долу. Предоставянето на определени данни, както е описано по-долу, е необходимо за участието в Кампанията. Участникът разбира и се съгласява, че регистрацията и даденото съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни, са условие за участие в Кампанията. При участие в Кампанията Участниците, които печелят, дават изричното си съгласие Администраторът да обработва личните им данни (обръщение, име, адрес, телефонен номер, имейл адрес).

Чрез предоставянето на личните данни и участието в Кампанията личните данни на Участника ще бъдат добавени в базата данни на Администратора и ще бъдат обработвани от Обработващия лични данни. Администраторът може да използва предоставените данни за директен маркетинг, за собствени маркетинг цели, пазарни проучвания и за предоставяне на информация на Участника, ако за това е предоставено изрично съгласие.

Участието в Кампанията е в зависимост от доброволното и изрично съгласие на Участника с обработката, извършвана от Администратора, на следните лични данни

Три имена
Емайл
Телефонен номер
Електронна поща
Съхранението на посочените лични данни се осъществява от Организатора, от които Възложителят може да научи само името и имейл адреса на Участника. При участие в Кампанията и приемане на Официалните правила, Участниците разбират и приемат, че тяхното име и адрес, както и всички други данни, предоставени от Участника, може да бъдат използвани за целите на предявяване на претенции и упражняването на права до деветдесет (90) дни след края на Кампанията. Правното основание за тази обработка е за целите на легитимния интерес на Възложителя по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

След изтичането на деветдесет (90) дни, ако Участникът е дал своето изрично съгласие чрез отбелязване на съответната отметка в сайта на Кампанията, Организаторът и Възложителят ще съхраняват само името и имейл адреса от личните данни на Участника, които ще се използват изцяло за собствена маркетингова дейност, пазарни проучвания и комуникация. Обработката на данни може да продължи за не повече от 5 години или до оттегляне на съгласието на субекта на данните.

Информация относно правата на защита на данните на Участниците

Възложителят и Организаторът предоставят възможността на Участниците да поискат от Организатора информация по всяко време на обработката на данни (право на достъп), да поискат коригиране (право на коригиране), изтриване (право на изтриване); или ограничаване на обработката на данни, в случаите съгласно ОРЗД, чрез писмо, изпратено на адреса на Организатора, Бригада енд Ко ООД

гр. София,

ул. Ивац Войвода 10

office@brgd.bg

Участник може по всяко време и без да дължи обяснение, да оттегли съгласието си по отношение на всякакви (отделни или всички, взети заедно) данни, обработвани от Възложителя.

Участниците разбират и приемат, че оттеглянето на данни, които са необходими за провеждането на Кампанията и/или законосъобразното искане за тяхното изтриване преди приключването на Кампанията, може да доведе до отпадане от участие (освен когато Участник оттегля своето съгласие само за целите на директния маркетинг).

Освен това Участник има право да възрази и срещу обработването на лични данни.

Ако Участник не е съгласен с решение, взето от Възложителя въз основа на възражението, той може да подаде жалба до Националния надзорен орган за защита на личните данни и правото на информация (National Authority for Data Protection and Freedom of Information) и/или българската Комисия за защита на личните данни, или по своя преценка да подаде иск в компетентния съд по адрес на Възложителя или по местожителството на Участника.

Контакти на българската Комисия за защита на личните данни:

Адрес: България, София 1952, бул. Цветан Лазаров № 2

Телефон: +386 1 244 37 50

Факс: + 359 (0)2 91 53 525

Имейл: dpo@cpdp.bg

Уебсайт: https://www.cpdp.bg

На посочените по-горе адреси Участник може да отнесе до Администратора (или до Обработващия лични данни) своите искания, декларации относно администрирането и обработването на лични данни.

Възложителят и Организаторът са на разположение на Участниците на следните контакти, за да могат те да упражнят правата си:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Ови и Сари ООД

с.Войводиново, ул.Запад 50

+359 894 42 44 55

+359 887 31 31 34

ovisari7@gmail.com

За Организатора:

Бригада енд Ко ООД

Гр.София

Ул. Ивац Войвода 10

office@brgd.bg

В рамките на 30 дни от получаване на искане, Администраторът на лични данни трябва да даде писмен отговор на Участник.

Разкриване на лични данни

С оглед на провеждането на Кампанията някои от посочените по-горе лични данни на Участниците ще бъдат разкрити и на следните лица – единствено за целите на провеждането на Кампанията:

куриер, като подизпълнител на Организатора, за целите на доставка на Наградите, на който е възложенo разнасянето на Наградите и на който могат да се разкриват лични данни само на Печелившите.
В допълнение към горното, данни няма да бъдат разкривани на други лица без предварително уведомяване и съгласие на субекта на личните данни.

След изтичането на 90 дни от края на Кампанията, Възложителят няма да приема жалби.

Възложителят може да променя настоящите правила. Евентуални промени или прекратяване ще бъдат публикувани на сайта https://milkissland.ovisari.com Възложителят запазва правото си да прекрати Кампанията без предварително уведомление в случай на форсмажорни обстоятелства (включително: война, земетресение, природно бедствие или други). Възложителят има изключително право да прекрати Кампанията и да откаже провеждането й, ако подозира, че е налице злоупотреба или нарушение на Правилата във връзка с Кампанията или поради непредвидени обстоятелства, възникнали след началото на Кампанията. Възложителят има право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай на форсмажорни обстоятелства или установена съществена злоупотреба и/или нарушение на Официалните правила. В тези случаи на Участниците не се полага обезщетение.

 

Играя

Начало